Başman Group Slogan Başman Group Slogan

a. Kurumsal Gelişim Eğitimleri

- Kurumsallaşma

Bir işletmenin, kuruluşun veya markanın kişilere bağımlı olmadan da işlevlerini sistematik bir şekilde yürütebilmesi anlamına gelmektedir.

- Stratejik Yönetim & Planlama

Stratejik yönetim, bir şirketin uzun dönemli performansını etkileyen yönetsel karar ve aksiyonlardır; iç ve dış çevresel faktörleri incelemeyi, stratejilerin belirlenmesini, uygulanmasını, değerlendirmesini ve kontrol aşamalarını içerir. Stratejik yönetimle ilgili yapılan çalışmalar, dış fırsat ve tehditlerin, kurumun güçlü ve zayıf yanları bağlamında gözlemlenmesini ve değerlendirilmesini kapsar.

- Planlama & Etkili Zaman Yönetimi

Zaman geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması mümkün olmayan, en pahalı ve kıt kaynaktır. Eğer zaman doğru yönetilmiyorsa, hiçbir şey yönetilmiş sayılmaz. Dolayısıyla yöneticilerin ve çalışanların, zamanın nereye gittiğini bilmesini ve kendine ait küçük bir zaman dilimini bile kullanmayı öğrenmesini çok önemlidir.

- Kurumsal İletişim Modelleri

Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için Kurum içi ve dışı iletişimin etkin ve verimli olmasını sağlayarak Süreklilik & Başarı ve Karlılığın sağlanması amaçlanmaktadır.

- Orta ve Üst Düzey Yönetim Becerileri

İyi bir yöneticinin örgütsel amaçları etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için örgütsel kaynakların planlanması, organizasyonu, yönlendirmesi ve denetlemesi süreçlerini en iyi şekilde yönetebilmesi becerisine sahip olması gerekmektedir.

- Satış Yönetimi

Müşterilerin ürün veya hizmet beklentilerini en iyi anlayan ve yöneten, becerisi yüksek ve bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılması hem sayısal hem de kalite üzerinde bunun takibini ve yönetimini, şirketin karlılığına yansıyacak şekilde yapabilen, tüm araçları doğru kullanabilen yöneticilerle mümkündür.

- Pazarlama Yönetimi

Pazarlama yöneticisi, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırma, reklam, tutundurma ve dağıtımla ilgili faliyetlerin tümünü kapsayan, mal ve pazarlama stratejisini geliştirme ve uygulama görevlerini yürüten, planlayan, yükümlüdür. Dolayısıyla yukanda belirlenen pazarlama fonksiyonlarıyla ilgili faaliyetlerin planlanması; organize edilmesi, yürütülmesi, koordinasyonu ve kontrolüne yönelik tüm çabların yönetimini kapsar.

- Yönetimde Koçluk

Bireyi hedeflerine ulaştırmak amacıyla, kişiye özel, öğrenerek, değişimi kendisinin yapmasına aracı olan kişi yönetici koçtur.

- Lider Yöneticilik

Bir şirketin ya da bir toplumun, ulaşmak istediği hedefe doğru yaptığı yolculuğun başında değişimi yöneten bir lidere ihtiyacı vardır. Lider yönetici kendisi için değil, ait olduğu topluluğun çıkarları için hizmet eder ve onu ileriye taşımayı hedefler.

- Performans Yönetimi ve Geri Bildirim Adımları

Performans herhangi bir görevin gereği olarak, önceden belirlenen standartlara uygun davranışların sergilenmesi ve beklenen amaçlara yaklaşma derecesidir. Dolayısıyla Günümüzde örgütler, yoğun rekabet ortamı içinde, rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi insan kaynaklarının gelişimine bağlıdır Çalışanların gelişimi ve üstün performansı için iyi bir performans yönetimi sistemine ihtiyaç vardır. Örgütler için yaşamsal bir öneme sahip performans yönetimi uygulamaları sayesinde çalışanların yeteneklerinin tanınması, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, çalışmaların doğru değerlendirilmesi, doğru ve anlaşılabilir Geri Bildirim çalışanın bunu performansına yansıtmasına ve kurumsal bağlılığın güçlenmesine ön ayak olur.

- Eğitimcinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi bakış açınızı ve mevcut becerilerinizi geliştirmeye, hali hazırda eğitim veren, eğitim vermek isteyen, öğretmenlik rolü üstlenecek olan eğitmen adaylarına bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırarak hem eğiticilik hem de eğitim yöntemleri ile ilgili temel kavram ve ilkeleri uygulamalı olarak öğrenmenize yardımcı olacak bir eğitimdir.

b. Bireysel Gelişim Eğitimleri

- Duygusal Zeka ve Olumlu Zihinsel Tutum

Duygusal Zeka değişiklikler yaratan ve bağlantı kuran, sistematik öğrenmenin ve devamlı uygulamanın ve uyaranların olduğu beynimizin esnekliği ile ilgili, öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceri, Olumlu Zihinsel Tutum ise herhangi bir durumda olumlu, gerçekçi ve pozitif tutumu alışkanlık haline getirme becerisi kazanmanıza yardımcı olacak bir eğitimdir.

- Nefes Koçluğu

Nefes Koçluğu; nefesi bir davranış biçimi olarak inceleyen sistemdir. Nefesini nasıl kontrol edeceğini öğrenenler “Hayatı” kendisi için daha güzel hale getirebilir. Nefes çalışmaları, duygu ve düşüncelerimizi kontrol edebilmemize olanak sağlar. Böylece kontrol edemediğimiz duygularımıza, kontrol edebildiğimiz nefesimizle etki edebiliriz.

- Stres ve Öfke Kontrolü

Öfke ile stres iç içe olan ve birbirinin aslında sebebi ve sonucu olan durumlardır. Stresi kişisel korkularımız olmaktan çıkarıp üretken bir endişeye, akılcı bir ön seziye dönüştürdüğümüzde, iş ve özel hayatımızda karşımıza çıkan sorunlara çözümler üretmekte bizlere yardımcı olur. Bizleri daha üretken ve yaratıcı kılar. Kontrol altına alınabilen stres ve öfke hayat akışında bizi zorluklara, çıkmazlara, krizlere karşı hazırlayan bir kalkandır.

- Sunum Becerileri

Sunum becerileri günümüzde her yerde ihtiyacımız olan şeylerden biridir. Etkili sunum tekniklerini kullanarak akılda kalıcı, ilgi uyandırıcı sunum yapma becerisi kazanmanıza yardımcı olacak teknikleri sizlere sunuyoruz.

- Yaşam Koçluğu

Kişinin kendi potansiyelini farkına varmasını sağlayarak bulunduğu noktadan, olmak istediği noktaya kendini taşımasına destek oluyoruz.

c. Danışmanlık Hizmetleri

- Şirket Kurumsallaşma Süreçleri

Çevresel değişim ile birlikte organizasyonel değişimin ve bu değişim doğrultusunda standardizasyonun sağlanmasıdır. Kurumsallaşmış organizasyonlar; çevresel değişimle birlikte değişirler ve yeni duruma uygun standartları geliştirirler. (March)

- Aile Şirketi Anayasaları

Aile işletmelerinde, kişisel amaçlar, aile amaçları ve şirket amaçları devamlı veya zaman zaman birbirleriyle kesişirler. İşte bu kesişimin yaratacağı zararlardan aileyi ve işletmeyi korunmak ve sorunların çözümüne harcanacak enerjiyi en aza indirmek için aile anayasalarının hazırlanması önemlidir.

- İnsan Kaynakları Çalışma Esasları

Günümüz işletmelerinin insan kaynağına duyduğu ihtiyacı karşılayan, onun motivasyonu ve gelişimine destek olan insan kaynakları bilirimin önemi ve şirket hedefleri doğrultusunda belirlenen standartlara uyma ve uyulmasını sağlamak amacı ile yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

- Şirket Durum Analiz Raporları

İşletmelerin süreçlerini ve performanslarını değerlendirerek, güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti ile tehtit ve fırsatlar da göz önünde tutulkarak, gelişim süreçlerine destek olmak amacıyla şirket durum analiz hizmetleri vermekteyiz.

- Satış Ekipleri Gelişim Mentorluğu

Satış ekibini yönetenlerin, ekipleri satış yaparken güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini gözlemleyip, koçluk çalışmaları ile gelişmesi gereken yönlerini ve becerilerini geliştirmelerine destek olan, saha çalışmalarını, uygulama ve geri bildirim süreçlerini kapsamaktadır.